top of page
Sök
  • Åsa Norling

Kvartalsfika februari 2024: Anteckningar och uppföljning

Vi hade ju en tillställning med kvartalsfika i februari som handlade om vägbelysning och den nya gatubelysningsplanen. Intresset visade sig vara stort och det kom cirka 60 pers och lyssnade, även flera politiker medverkade. Det blev ett bra möte där vi tyckte många olika synpunkter och perspektiv lyftes och överlag gavs en god möjlighet att samla på sig information kring den nya gatubelysningsplanen för de som kom.


Det är svårt att sammanfatta hela kvällens information. I det här blogginlägget delar vi det vi upplevde som viktigast, information om hur man framför åsikter om var det bör lysa eller inte lysa med stöd av den nya planen, samt svar från samhällsbyggnadskontoret på några uppföljande frågor som vi hade efter kvällens slut. tierp.se finns mycket info, och svar på vanliga frågor! Vänd dig i första hand dit, och därnäst till medborgarservice, om du har frågor och synpunkter. Sammanfattningsvis är skillnaden mellan den gamla belysningsplanen och den nya, att den gamla beskrev VAR det skulle lysa i kommunen, medan den nya beskriver NÄR (eller vilka kriterier som gäller för att det ska finnas belysning). På flera vis en förbättring, då det nu blir tydligare och lättare att argumentera för att behålla belysning på vissa platser -men förstås även för att ta ned den.


  • Hållnäs Sockenråd planerar ingen samlad skrivelse med kommentarer/protester inför planerad rasering. Vi har inte översikten och riskerar att missa platser. Men, hör av er till Sockenrådet om ni vill få råd hur ni ska agera, utöver de här nedan. Vi vill också gärna veta om stolpar raserats utan förvarning till boende.

  • Var snabba om ni vill påverka! Rasering av utdömda stolpar har redan börjat.

  • Läs skyndsamt den nya belysningsplanens kriterier för uppsättning, fortsatt drift samt kriterier för rasering av belysning. (under punkt 2.1.1 och 2.1.2)

  • Om ni har synpunkter vägbelysning eller planerad rasering (se kartan i bilden eller i länken) skicka dem till medborgarservice@tierp.se. Då hamnar de hos rätt person.

  • Var i ditt mejl saklig och så specifik som möjligt med platsen det gäller, och kolla upp i planen om kriterierna i planen stödjer att göra avsteg från planerad rasering. (T ex trafiksäkerhet kan vara en sådan sak.) I den interaktiva kartan på tierp.se ska det gå att få fram unika id-nummer på varje stolpe.

  • Berörda personer ska bli kontaktade av Samhällsbyggnadskontoret (eller den som är ansvarig för raseringen) i förväg, innan stolpar börjar tas ned.

  • Saknar du belysning på en plats som aldrig varit upplyst? Kolla kriterierna för uppsättning och drift av belysning i den nya planen, kanske kan du argumentera för att ny belysning faktiskt är relevant just där! https://www.tierp.se/.../bo-trafik.../trafik/belysning.html


Sockenrådets uppföljande frågor och svar från samhällsbyggnadskontoret:


Fråga: Berörda lokalboende ska bli kontaktade inför en rasering sades, detta har ni sagt görs medbrev men exakt till vilka? Till alla som är skrivna i närheten, eller till t.ex. vägsamfällighetens ordförande?

Svar: Kontakten riktar sig till alla fastighetsägare och boende längs de aktuella sträckorna som

direkt påverkas av raseringen.


Fråga: Överlåtelseavtal: en engångskostnad på 2500 kr per stolpe nämndes, är det något man

betalar till, eller får i form av bidrag, av kommunen?

Svar: Överlåtelseavtalet innebär att man får 2500 kr per stolpe från kommunen, som ett

"startbidrag" för att komma igång med belysningen. Detta är en del av kommunens kostnad

för att riva anläggningen.


Fråga: Stolpar som tas ned, men inte är skadade, läggs de upp någonstans och går det i så fall att få

tillåtelse att återbruka dem (som just stolpar eller för andra byggprojekt)?

Svar: Nedtagna trästolpar som innehåller kreosot klassas som "farligt avfall" och hanteras av

Vattenfall. De får inte lämnas i naturen eller överlåtas för återbruk.


Fråga: Hur ser dialogen angående vägbelysning i vår kommun ut mellan kommunen, Vattenfall och 

Trafikverket? Finns det en konflikt ? Lite knepig och komplex fråga kanske men tacksam om

ni har någon kommentar. Det nämndes även att Trafikverket har kvar en del stolpar som

fortfarande lyser som de sörjer för.

Svar: Dialogen om vägbelysning i kommunen involverar kommunen, Vattenfall Service (som drift-

och underhållsentreprenör), och Trafikverket. Kommunen äger anläggningen men står inför

utmaningen att många belysningssträckor längs Trafikverkets vägar närmar sig slutet av sin

tekniska livslängd, utan budget för nyinvesteringar. Trafikverket har historiskt sett planerat att 

riva belysning längs vissa vägar som inte uppfyller deras belysningskriterier. I vissa fall har

kommunen övertagit ansvar för dessa sträckor. Idag belyser kommunen flera vägar som

egentligen är Trafikverkets ansvar, med en plan på att dessa antingen ska fasas ut eller

överlåtas till Trafikverket igen. Sammanfattningsvis innebär detta en komplex situation där

kommunen hanterar en del av Trafikverkets belysningsansvar utan klara riktlinjer för

framtiden.


Fråga: Den belysning som behålls på Hållnäshalvön, finns planer på att modernisera armaturen till

LED i närtid, och t.ex. programmera den så den lyser bara när det behövs som mest?

Svar: För den belysning som behålls, inklusive på Hållnäshalvön, finns det planer på modernisering till LED-armaturer. Detta ingår i kommunens årliga budget för investeringar i ny belysning,

prioriterat till områden där behovet är störst och nytta för flest. All ny belysning som

installeras är av LED-typ, och den är redan programmerad att endast lysa när det är mörkt.


Fråga: Vi förstod det som att TEMAB inte längre ansvarar för rasering av stolpar, utan att det

upphandlas. Vad var bakgrunden till det beslutet, kostar inte det mycket extra med en sån

lösning? Vilket företag är det som har raseringsuppdraget i just Hållnäs?

Svar: Bakgrunden till beslutet att TEMAB inte längre ansvarar för rasering av stolpar är att

kommunen nu äger el-anläggningarna för belysningen själv. Tidigare när Vattenfall ägde

dessa anläggningar användes flera led av underentreprenörer, vilket gjorde processen både kostsam och svåröverskådlig.

För att förenkla uppföljning och minska kostnader, har kommunen tagit direkt ansvar för

anläggningen. Detta har lett till en ekonomisk vinst genom att äga anläggningen själv. En ny

upphandling för drift och underhåll genomfördes 2022, där Vattenfall Service vann uppdraget. 

Vattenfall Service ansvarar nu för all drift och underhåll, inklusive nedmontering av belysning 

enligt plan, i Tierps kommun.


Fråga: Under kvartalsfikan kopplade Emma Lokander in sin dator och visade kartan med

kommunens belysning men i hennes karta kunde man se ID-nummer på stolparna men detta

verkar inte gå i den tierpskarta som är öppen för allmänheten. Eller går det på något sätt?

Svar: Det är möjligt att få fram ID-nummer för belysningsstolparna på den allmänna Tierpskartan.

En uppdatering av ljuspunkter kan ha påverkat tillgängligheten vid tillfället du kollade, men

normalt sett ska denna information vara tillgänglig för allmänheten.


Har du fler frågor?

Besök tierp.se.


Missa inte vår nästa Kvartalsfika 13 april! Då handlar det om dricksvatten - en förutsättning för både liv och utveckling av Hållnäshalvön!

144 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page