top of page
Sök
 • Åsa Norling

Verksamhetsberättelse för 2021 - Hållnäs sockenråd och Projekt framtid Hålläs


14 maj kl 15 är det dags för årsmöte för Hållnäs Sockenråd – kom dit och passa på att träffa oss en stund på lördag.

Vi håller till på hembygdsgården i Edvalla. Välkomna!

Här följer föreningens verksamhetsberättelse för 2021.

Tveka inte att höra av dig med frågor och förslag till info@hallnas.info.

Frågor till projektledarna för Framtid Hållnäs kan riktas till framtid@hallnas.info.

Verksamhetsberättelse för

Hållnäs Sockenråd 2021

Under 2021 har projekt Framtid Hållnäs fortsatt och dess verksamhet presenteras under egen rubrik längre ner i dokumentet.

Fakta om Året som gått/ Styrelsens berättelse:

Den 16 maj 2021 hölls ett digitalt och försenat Årsmöte då pandemirestriktioner inte gjorde det möjligt att träffas fysiskt. Maria Hallengren ledde mötet.

Den nya styrelsen för 2021/22 bestod av: Malin Sala, Ann-Lis Hjortman, Marianne Simonsson, Svenny Hellström, Linda Wickström, Daniel Karlström, Peter Staland och Åsa Norling. En styrelsepost lämnades vakant för styrelsen att tillsätta som fyllnadsval på 1år. Till föreningens styrelseordförande nyvaldes på ett år Malin Sala. Den vakanta styrelseposten blev efter sommaren tillsatt av Sara Wikman

Roine Henriksson och Lasse Larsson avtackades för sitt mångåriga engagemang i Hållnäs Sockenråd.

Det efterföljande konstituerande styrelsemötet gav följande: Vice ordf: Peter Staland. Kassör: Linda Wickström. Sekreterare: Åsa Norling

Under verksamhetsåret har det genomförts åtta protokollförda styrelsemöten (utöver det konstituerande). Ett flertal av dessa möten har skett digitalt via Zoom eller semidigitalt med deltagare både på plats och på länk. Sjukdom har påverkat flera av styrelses medlemmar gjort att styrelsen arbetat med färre individer än på pappet.

Beskrivning av genomförd verksamhet

Infrastrukturbevakning:

Bredband

Under 2021 har det inte funnits någon aktiv bredbandsgrupp utan styrelsen har försökt att hålla kontakt med dom olika aktörerna.

IP-only fick i slutet av året besked om bidrag från Post och telestyrelsen för utbyggnad av fiber inom flera områden på Hållnäs. Dom har därefter åter börjat att kontakta kunder i området.

Det kom i början av året beslutat om bygglov för masterna i bla Årböle, och Hållen men Bluecom/Liden hade i slutet på året ingen aktiv kampanj för luftburet bredband någonstans i Hållnäs.

Telia har på främst norra delen av Hållnäs erbjudit ”Bredband via mobilnätet”.

Hållnäs sockenråd fortsätter att sprida bekräftad information via hemsidan och har även startat en kommunikationsgrupp ang bredband på Facebook. Vi försöker driva på samtliga aktörer som utlovat bredband i bygden.

Informationsspridning:

Under året har Hållnäs sockenråd synts i pressen vid flera tillfällen, bl a intervju om Skrotinsamlingen i oktober i Norra Uppland.

Ett antal digitala nyhetsbrev har gått ut, samt två i papper. Föreningens digitala nyhetsbrev nås nu av över 200 personer. Anslag om sockenrådets aktiviteter sätts även upp på anslagstavlan vid Kastbergs livs.

Hallnas.info: Hemsidan har fortsatt och utvecklas och ett antal rapporter från olika aktörer har lagts in. Det arbetas med att få till ett företagsregister på hemsidan för att underlätta att handla både varor och tjänster lokalt.

Samverkan/påverkan:

I samarbete med Hembygdsföreningen genomfördes en mycket välbesökt skördemarkand på hembygdsgården i september med lokalproducerat och närodlad. Ett lyckat evenemang som vi hoppas får en uppföljning nästa år.

Styrelsen anordnade den andra Hållnäs Landsbygdsakademi på Berggården i Fagerviken i november med föreningstema, både inspiration och fortbildning fick deltagarna från flera olika föreläsare.

Workshop med SLU-studenter inom landsbygdsutveckling på temat “Öppna landskap i Hållnäs” genomfördes på Berggården genomfördes i oktober. Deltagare var främst markägare men även andra intresserade Hållnäsbor. Rapporten finns att läsa på hallnas.info/fakta. Detta var en fortsättning på samarbetet med Institutionen för stad och land vid SLU som vi hoppas fortsätter även kommande år.

Under sommaren träffade några representanter från styrelsen politiker och tjänstemän för rundvisning med både natur och företagande och efteråt samtal ang nya översiktsplanen (ÖP) och Hållnäs skola.

I september inbjöds politiker från styret i Tierps kommun till rundvisning och möte på Hållnäs skola. Det bjöds på krabbelurer i ladan och politikerna fick prata lite med eleverna innan samtal om skolans framtid med engagerade från Sockenrådet.

Sockenrådet var initiativtagare till ”Sommarlovsshäng på skolgården” som varje vecka under sommarlovet lockade flera familjer till samvaro över middag och lek.

Åsa Norling har fortsatt i arbetsgruppen för LÖK – lokal överenskommelse – tillsammans med representanter från andra föreningar, sociala företag samt kommuntjänstepersoner. Detta arbete är pågående och syftar till bättre och mer effektiv samverkan mellan kommun och ideella sektorn, samt mellan föreningar.

En debattartikel och namninsamling som överlämnades till kommunfullmäktige ang bevarandet av landsbygdsskolorna i kommunen genomfördes tillsammans med den nybildade föreningen NärSam.

I oktober tog vi även emot Gräsö skärgårdsråd för ett studiebesök med rundvandring i Lingnåre som följdes av fika och presentation av leaderprojektet Framtid Hållnäs.

Skrotinsamling: På inkommet förslag till sockenrådet genomfördes i oktober en skrotinsamling i samarbete med Temab och Skrotcentralen. Tre containrar var utplacerade på Hållnäs och metall och batteriskrot samlades in för ett värde över 20 000 kr.

På Tur i Hållnäs 2021 ställdes in pga den alltjämt pågående pandemin. Men några besöksmål hade ändå med kort varsel efter släppta restriktioner öppet under På Tur helgen.

Malin Sala, ordförande.

Summering av Leaderprojektet Framtid Hållnäs 2021

Ett till pandemiår – förlängning av projektet

Projektet påverkades starkt av pandemin, i stort sett alla delar drabbades.

Projektet handlar om att människor ska mötas!

Osäkerheten kring hur lång tid restriktioner skulle gälla, och vår ansvarsroll, var svår att hantera, med den begränsade tid projektledarna hade att jobba på (en dag i veckan).

I efterhand, skulle vi kanske gjort andra prioriteringar, men det var en ovan situation för alla inblandade. Mycket tid, i alla fall i pandemins början, lades på att planera och sedan ställa in träffar. Att uppdatera i alla kanaler och personer tar tid.

Vi valde att inte digitalisera projektet, och t ex göra föreläsningar och workshops online. Möten inom styrgruppen (Sockenrådets styrelse) och med våra samarbetspartners vid kommunen, gjordes digitalt, i övrigt sköt vi upp träffar.

Vi beslöt under våren 2021 att ansöka om förlängning på 6 månader av projektet, hos Jordbruksverket. Istället för att som planerat avsluta proejktet i december 2021, löper det vidare till juni 2022. Vid samma tillfälle ansökte vi även om att omfördela budgeten. Bland annat lades viss föreläsningsbudget på projektledartid – då det är svårt att ta igen alla förlorade föreläsningstillfällen, liksom närmast omöjligt att driva projektet utan anställda projektledare. Men – mycket blev ändå av!

Här nedan beskrivs vad som hände i projektet under vissa rubriker – men flera aktiviteter går nog egentligen in under flera! (“Vi” syftar oftast på projektledarna Linda Wickström och Åsa Norling, ibland även på olika personer ur styrgruppen vid olika tillfällen.)

Kompetenshöjning/inspiration/gemenskap

 • I samarbete med Hembygdsförenignen arrangerade vi en Skördemarknad.

 • Vi arrangerade en andra Landsbygdsakademi #2, denna gång med fokus på förnyelse inom föreningslivet. Ett mindre antal deltagare, men desto mer varierat program.

 • Vi administrerade workshopen “Öppna landskap i Hållnäs”, det andra samarbetet med Institutionen för stad och land vid SLU.

 • Vi arrangerade i samarbete med Valbo Lottakår en kurs i krishantering.

Aktiviteter specifikt knutna till Hållnäs skola:

 • Tillsammans med skolpersonalen på Hållnäs skola och en utomstående miljöpsykolog, Emma Crawley, genomförde vi en analys av skolans utemiljö. Syftet var att skapa ett underlag för framtida förbättringar av skolgården – ett initiativ för att höja skolans och bygdens attraktivitet. Analysen finns på hemsidan hallnas.info, under fliken Hållnäsfakta. Praktiska skolgårdsprojekt lämnar vi till t ex föräldraråd och skolpersonalen att ta tag i framöver.

 • Vi skrev, i samarbete med det nybildade kommunbygderådet NärSam, en debattartikel till stöd för små landsbygdsskolor, och lämnade in en gemensam namninsamling på nära 1000 namn till kommunfullmäktige.

 • Vi planerade för ett Öppet hus på Hållnäs skola, som dock blev inställt, men hjälpte istället till med aktiviteter vid en pysseldag för skoleleverna.

 • Vi undersökte möjligheter för att starta upp ett föräldraråd/skolråd, vilket saknas på skolan, och hur det kom sig att den lokala skolstyrelsen avvecklades.

 • Tillsammans med föräldrar arrangerade vi “sommarlovshäng” på skolgården, med grillning och aktiviteter, varje måndagskväll mellan midsommar och skolstart.

Aktiviteter i och kring idégrupperna:

Biografgruppen åkte till Visingsö för inspirationsdagar med Bygdegårdarnas Riksförbund, resa och uppehälle finansierades av projektet. Gruppen har under året gjort ett stort förberedande arbete för att kunna starta upp biografen på bygdegården Gröna Lund igen, bland annat har en större bidragsansökan gjorts.

Bygga/bo-gruppen fick uppmärksamhet i UNT, med en artikel om tomma hus i Hållnäs.

 • Gruppen träffade (digitalt) kommunarkitkten Adam Nyström och diskuterade bland annat den nya översiktsplanen och möjligheter till seniorboende.

 • Vi väntar nu (maj 2022) på remissutkastet av ÖP2050.

 • Vi arrangerade ett möte (irl) mellan Riksbyggen och politiker/tjänstepersoner vid Tierps kommun. Fokus var på modellen kooperativ hyresrätt och seniorboende/trygghetsboende.

Hållnäsleden – gruppen har gjort stort förberedande arbete, samt enats om prioriteringsordning för det ambitiösa framtidsprojektet med en sammanhållen kustled – ett nav för en utökad, hållbar besöksnäring på Hållnäshalvön. Gruppen samverkar med Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen och Tierps kommun. Fokus just nu är att binda ihop de kortare, redan förberedda sträckor, längs med Nordvändakusten. Beslut togs att gruppen blir en egen förening. I början av 2022 söktes tillsammans med Upplandsstiftelsen ett stort bidrag från Tillväxtverket för att påbörja arbetet vid Nordvändakusten.

Kultur/festivalgruppen. Gruppen har vilat under pandemin, men möttes i slutet av året för att inspireras av initiativtagarna till indipopfestivalen Island in the Sun, som arrangerades under många år i Ålands skärgård. Anna och Linus, som arbetade med festivalen, bor deltid i Konradslund. Det smiddes på planer att genomföra ett mindre arrangemang i samband med På Tur i Hållnäs 2022.

Välkomstgruppen låg lågt under 2021, men försökte hålla koll på vilka som flyttade in, hälsa välkommen och erbjuda stöd. När gruppen får vetskap om nyinflyttade, har de (efter förmåga) gjort ett besök och överlämnat bland annat vår LEA och en Hållnäs Förr och Nu (sponsrad av Hembygdsföreningen). Ibland även en kaka

Marknadsföring:

 • Tillsammans med tjänstepersoner på Tierps kommun, skapades en marknadsföringsplan, som påbörjats och utökats sedan dess.

 • Vi skapade ett tiotal företagssidor i appen Upplev Norduppland, för lokala aktörer inom besöksnäring och mathantverk/matproduktion. Vi skapade även en “minidestination” för Hållnäs i appen, och uppmuntrar lokala aktörer att ansluta sig.

 • Vi anordnade en serie guidningar, “Guidade strövtåg i skärgård och ängsmark”, på fyra olika platser i Hållnäs tillsammans med lokala aktörer och Biosfärområdet älvlandskapet Nedre dalälven. Syftet var att stärka samarbete mellan lokala aktörer, inspirera till paketlösningar och stödja aktörer att ta adekvat betalt för sina produkter.

 • Vi genomförde förbättringar på hemsidan hallnas.info, vilket fortgår under våren och efter projektets slut.

/Åsa Norling och Linda Wickström, projektledare Framtid Hållnäs

9 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


Inlägg: Blog2_Post
bottom of page